Svetovni dan kulturne raznolikosti / World Day for Cultural Diversity

Svetovni dan kulturne raznolikosti / World Day for Cultural Diversity 2024-05-22T10:00:00+02:00 Svetovni dan kulturne raznolikosti / World Day for Cultural Diversity

Na svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj smo v mladinskem centru Kotlovnica (MCK) že četrto leto zapored skupaj s portugalsko organizacijo Associação Mais Cidadania (AMC) pripravili spletno oddajo, ki smo jo v živo oddajali na naših družbenih kanalih. 

On the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, for the fourth year in a row, the Kotlovnica Youth Center (MCK) together with the Portuguese organization Associação Mais Cidadania (AMC) prepared an online show, which we broadcast live on our social channels.


Sodelovanje med MCK in AMC sega v leto 2016, ko smo se pridružili More Citizenship Network, mreži trenutno trinajstih organizacij iz Evrope, ki jih povezuje skupna tema državljanstvo, koordinira pa jo AMC. Ko smo na začetku covid krize naše aktivnosti preselili na splet in tako mladim omogočili aktivno udejstvovanje tudi v tistih negotovih začetnih mesecih, se je dekletom iz AMC porodila ideja za izvedbo spletnega dogodka, ki bi povezala vse organizacije iz te mreže. Z veseljem smo se odločili za sodelovanje in pripravili prvo oddajo. Od takrat vsako leto čim bližje mednarodnemu dnevu, ki ga praznujemo 21. maja, gostimo spletno oddajo v živo. Vse organizacije, ki se odločijo za sodelovanje, pripravijo video z vsebino, ki po njihovem mnenju najbolje odraža njihovo kulturo.

The cooperation between MCK and AMC dates back to 2016, when we joined the More Citizenship Network, a network of currently thirteen organisations from Europe, united by the common theme of citizenship, and coordinated by AMC. When we moved our activities online at the beginning of the covid crisis and thus enabled young people to be actively involved even in those uncertain initial months, the girls from AMC came up with the idea of holding an online event that would connect all the organizations from this network. We gladly decided to cooperate and prepared the first show. Since then, every year as close as possible to the International Day, which is celebrated on May 21, we host a live webcast. All organizations that choose to participate produce a video with content that they believe best reflects their culture.

Spletna stran projekta More Citizenship Network, foto: morecitizenshipnetwork.weebly.com

More Citizenship Network website, foto: morecitizenshipnetwork.weebly.com


Slovenska organizacija Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik, ki jo je predstavljal voditelj Matic, poskuša lokalno mladino angažirati z različnimi delavnicami in večernimi produkcijami ter koncerti, poleg tega pa gosti udeležence iz programa Evropske solidarnostne enote. Kotlovniški prispevek so letos pripravili trije prostovoljci Evropske solidarnostne enote – Erica, Barnabás in Michał. Poleg tega so v oddaji sodelovali kot tehnična ekipa in omogočili uspešno izvedbo dogodka v živo. Michał je skrbel za kamero, pred katero je sedel povezovalec oddaje Matic, Barnabás in Erica pa sta v našem studiu skrbela za tehnično izvedbo – vklapljanje udeležencev v prenos, vrtenje pripravljenih video izdelkov, reševanje težav med prenosom ...

The Slovenian organisation, the Kotlovnica Kamnik Youth Centre, represented by host Matic, tries to engage local youth through various workshops, evening productions and concerts, as well as hosting participants from the European Solidarity Corps programme. This year, Kotlovnica contribution was prepared by three volunteers of the European Solidarity Corps - Erica, Barnabás and Michał. In addition, they participated in the show as a technical team and enabled the successful implementation of the live event. Michał took care of the camera, in front of which Matic was sitting, and Barnabás and Erica took care of the technical implementation in our studio - including the participants in the transmission, rotating the prepared video products, solving problems during the transmission ...

Voditelj oddaje Matic iz mladinskega centra Kotlovnica, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Host Matic from Youth Centre Kotlovnica, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development

Izsek iz videoposnetka slovenske ekipe – spodbuda k preživljanju prostega časa brez telefona, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Excerpt from the Slovenian team video - an incentive to spend your free time without your phone, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development


Češka organizacija Brno for you, ki jo je predstavila Anna, večinoma deluje preko spleta, z mladimi pa se srečujejo na mladinskih izmenjavah v sklopu programa Erasmus+ in na solidarnostnih projektih v sklopu programa Evropska solidarnostna enota. Bolj podrobno je predstavila nedavno mladinsko izmenjavo v Turčiji, s katero so mladim želeli sporočiti, da z Erasmus+ programom lahko razširijo svoja kulturna obzorja.

The Czech organisation Brno for you, introduced by Anna, works mainly online, meeting young people through Erasmus+ youth exchanges and European Solidarity Corps solidarity projects. She elaborated on a recent youth exchange in Turkey, which was an opportunity to let young people know that Erasmus+ can help them broaden their cultural horizons.

Anna iz organizacije Brno for You, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Anna from Brno for You, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development

Izsek iz videoposnetka češke ekipe – mladi na mladinski izmenjavi v Turčiji, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Excerpt from the Czech team video - youngsters on a youth exchange in Turkey, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development


Francoska organizacija Association Nationale Compagnons Bâtisseurs, ki jo je predstavljal Malek, se ukvarja s sanacijo domov in s tem prispeva k izboljšanju splošnih stanovanjskih razmer najbolj ranljivih skupin prebivalstva in krepijo solidarnost v lokalnih skupnostih. Mladi prostovoljci se jim lahko pridružijo preko programa Evropske solidarnostne enote ali programa državljanske službe.

The French organisation Association Nationale Compagnons Bâtisseurs, represented by Malek, works on the rehabilitation of homes, contributing to improving the general housing conditions of the most vulnerable groups and strengthening solidarity in local communities. Young volunteers can join them through the European Solidarity Corps programme or the Civic Service programme.

Malek iz organizacije Compagnons Bâtisseurs, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Malek from Compagnons Bâtisseurs, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development

Izsek iz videoposnetka francoske ekipe – jam session med naključnimi obiskovalci bara, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Excerpt from the French team video - jam session among random bar-goers, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development


Španska organizacija Taller d’Art, Cultura i Creació (TACC), ki jo je predstavljal Daniel, razume umetnost kot temeljni del družbe, ki lahko prestopa meje, zato si prizadeva širiti vrednote, ki jih uteleša zanimanje za kulturo. Pripravljajo projekte, povezane s socialno vključenostjo, večkulturnostjo, enakostjo spolov in spodbujanjem miru. V oddaji so prikazali video umetniške iniciative, iz katere je nastala skupina živih umetnosti, plesa, gledališča, performansa in transformizma S.E.M.P.R.E. 

The Spanish organisation Taller d'Art, Cultura i Creació (TACC), represented by Daniel, understands art as a fundamental part of society that can cross borders, and therefore aims to spread the values embodied in an interest in culture. They work on projects related to social inclusion, multiculturalism, gender equality and the promotion of peace. The show featured a video of the artistic initiative that gave birth to S.E.M.P.R.E., a group of live art, dance, theatre, performance and transformism. 

Daniel iz organizacije Taller d'Art, Cultura i Creació, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Daniel from Taller d'Art, Cultura i Creació, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development

Izsek iz videoposnetka španske ekipe – umetniška iniciativa S.E.M.P.R.E., foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Excerpt from the Spanish team video - artistic initiative S.E.M.P.R.E., foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development


Portugalska organizacija Associação Mais Cidadania (AMC), ki sta jo predstavljali Rita in Ana, deluje predvsem na treh področjih – izobraževanje, mobilnost, vključevanje. Pri izobraževanju sodelujejo z lokalni srednjo šolo, kjer z mladimi krepijo področje  državljanstva, aktivne participacije in demokracije. Pri mobilnostih pripravljajo usposabljanja in mladinske izmenjave, gostijo in v tujino pošiljajo mlade prostovoljce. Pri vključevanju se osredotočajo predvsem na dejavnosti v lokalni skupnosti. V prvem videoposnetku je mladi Tiago predstavil svojo bobnarsko pot, v drugem videu pa sta Filip in Maria predstavila podkast Workaholic, s katerim mladi naslavljajo problem zaposlitve med mladimi. V njem gostijo lokalne umetnike, ki mladim svetujejo, kako začeti s profesionalno potjo.

The Portuguese organisation Associação Mais Cidadania (AMC), represented by Rita and Ana, works mainly in three areas - education, mobility, inclusion. In education, they work with a local high school to strengthen citizenship, active participation and democracy with young people. In mobility, they organise training and youth exchanges, host and send young volunteers abroad. They focus on activities in the local community. In the first video, young Tiago presented his career as a drummer, and in the second video, Filip and Maria presented Workaholic, a podcast that addresses the problem of employment among young people. In it, they host local artists who give advice to young people on how to get started in their careers.

Rita in Ana iz organizacije Associação Mais Cidadania, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Rita and Ana from Associação Mais Cidadania, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development

Izsek iz videoposnetka portugalske ekipe – Tiago je predstavil svojo glasbeno pot, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Excerpt from the Portuguese team video - Tiago presents his musical journey, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development

Izsek iz videoposnetka portugalske ekipe – Filip in Maria sta predstavila podkast Workaholic, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development
Excerpt from the Portuguese team video - Filip and Maria present the Workaholic podcast, foto: MCN | World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development